• 30. august 2021: Organizácia začiatku školského roka

     • Školský rok 2021/2022 začne účasťou školy na svätej omši vo farskom kostole o 8:00 hod.
     • Žiaci 1. ročníka sa svätej omše zúčastnia v sprievode rodičov.
     • Po skončení svätej omše sa žiaci presunú pred budovu školy. Po  príhovore riaditeľa školy  pôjdu žiaci 2. - 9. ročníka do svojich tried. (V prípade nepriaznivého počasia bude príhovor RŠ v kostole) .
     • Žiaci 1. ročníka s rodičmi sa stretnú v telocvični školy, kde budú rozdelení  a potom v sprievode svojich triednych p. učiteliek prejdú do tried.

     U všetkých  žiakov budeme zisťovať záujem o školské stravovanie už 2.9.2021, kde cena za obedy pre:

     • žiaka 1. stupňa je 25 €/mesiac

     • žiaka 2. stupňa 27 €/mesiac

     Nástup do školy nie je podmienený vykonaním testu na Covid-19 u žiaka ani u jeho zákonného zástupcu.

     Jedinou podmienkou vstupu žiaka do školy je povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom.

     Vyhlásenie o bezpríznakovosti:

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti podáva rodič prostredníctvom Edupage.  V zelenej fáze okresu sa podáva dobrovoľne.

     • Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď bola škola v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

     • Povinné je predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak žiak preruší dochádzku do školy na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov.

     Riaditeľ školy Mgr. Dušan Šoltés

                     

    • Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021 - doplnené informácie

    • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

      Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

     • ak je rodina v hmotnej núdzi,

     alebo

     • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

     alebo

     • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus. 

     Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

     Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny .

     Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Zákonný zástupca musí požiadať Úrad práce a sociálnych veci a rodiny   o posúdenie príjmu za posledných šesť mesiacov od podania žiadosti. Vyplnené tlačivo na posúdenie príjmu:  Formulár na posúdenie príjmu. (Čo všetko je potrebné priložiť k Formuláru na posúdenie príjmu sa nachádza na  druhej strane formulára.) 

     Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie.

     Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do školy a preukázať sa nimi v čase od 2.8. 2021 do 6. 8. 2021 v kancelárii školy  do 14. hod., alebo vhodiť do poštovej schránky pri hlavnom vstupe do školy.

     Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

     Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

     V prípade zmeny Vás budeme informovať.

     Vedenie školy.

      

    • 21. jún 2021

    • V škd sme sa rozprávali o tom, kto je priateľ ,aké má vlastnosti, čo si na ňom vážime. Nakreslili sme svoju priateľku/la napísali vlastnosti, ktoré si na nej vážime.

     Mgr. Želmíra Koptová

     Do fotogalérie bol pridaný nový album 21. jún 2021.

      

    • 20.jún 2021: HUV - Regióny Slovenska

    • HUV - Regióny Slovenska

     nevadí, že sme sa počas dištančného vyučovania nemali príležitosť sedem mesiacov vzdelávať HUV... nevadí ani to, že na konci šk. roka predmet HUV hodnotíme "iba" absolvoval... Po návrate do školy sme sa s radosťou a záujmom pustili do práce. Zaujali nás regióny Slovenska, ich geografická poloha, kultúra, zvyky, tradície, nárečia, kroje, atď... Sme hrdí na našu krajinu.., na jej skutočné "bohatstvá" i na dedičstvo našich otcov a mám... Oceňujem vynaložené úsilie a snaženie žiakov 8.A a 8.B tr., ktorí odviedli skvelú prácu... Napokon, posúďte sami... p.uč. Bea Stasová

     Do fotogalérie bol pridaný nový album 20.jún 2021: HUV - Regióny Slovenska.

    • 01. jún 2021: Ako šetriť

    • Minulý týždeň na Našu školu zavítali veveričky a veveričiak zo Spojenej školy Tvrdošín. Cieľom projektu, ktorého názov: AKO ŠETRIŤ, bolo zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov 3. a 4. ročníka. Študenti zábavnou formou učili žiakov, ako hospodárne narábať s eurami. Ponúkli nám aj dve zaujímavé aktivitky. Žiaci si vyzdobili svoje perá a dostali ponuku upiecť si doma keksíky. My tretiaci preberáme na Slovenskom jazyku pracovný postup, tak sme si výborné keksíky, podľa pracovného postupu od veveričiek, upiekli v škole. Verte, že nám chutili. 

     PaedDr. A. Strnádelová

    • 25. máj 2021: Úspech na Biologickej olympiáde

    • Srdečne gratulujeme dievčatám zo 6. B - Nikolke Šprlákovej a Sáre Bendekovej, ktoré sa zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády v kategórii D a umiestnili sa na krásnom 2. a 3. mieste.

     Mgr. Lenka Turčáková

    • 07. máj 2021: Deň matiek

    • Milé naše maminky, mamky, mamičky... Niekto múdry raz povedal, že najkrajší a najhlbší cit je materinská láska. My tretiaci sme si na mamičky spomenuli a venujeme im naše srdiečka. Ľúbime Vás.

     PaedDr. A. Strnádelová

    • 04. máj 2021:ETwinning v 2.A

    • ETwinning v 2.A

     V tomto školskom roku sa žiaci 2.A triedy spolu s triednou pani učiteľkou zapojili do medzinárodného etwinningového projektu pod názvom Zem pre nás- my pre Zem. Projekt je zameraný na rôzne aktivity, ktoré umožnia žiakom osvojiť si zásady, ako sa správať voči prírode a ako ju ochraňovať, spoznávajú dôležitosť prírody pre človeka, vzájomnú potrebu a ovplyvňovanie sa. Výsledky ich práce sa zhmotnia do didakticko- edukačných pomôcok, využiteľných vo vyučovaní tém s enviromentálnou tematikou. Do projektu sú okrem našich druhákov zapojení aj žiaci dvoch českých škôl- Z Hustopeče a Hradca Králové a tiež jedna škola z Humenného. Všetci sme si rôznymi aktivitami pripomenuli aj nedávny sviatok Zeme- Deň Zeme. Riešili sme únikové hry s enviromentálnou tematikou, kvízy, tvorili sme básničky o našej Zemi a kreslili sme obrázky k týmto básničkám. Nezabudli sme ani na konkrétnu pomoc našej Zemi a s veľkým odhodlaním sme vyčistili a vyzbierali odpadky v okolí našej školy. V ďalších dňoch nás čakajú ešte mnohé zaujímavé spoločné aktivity- žiaci , rozdelení do medzinárodných envirotímov budú sledovať spotrebu vody v svojich domácnostiach, vyrábať dážď, tvoriť enviroslovník.... Tešíme sa aj na online stretnutie, kedy uvidíme aspoň cez obrazovky našich nových kamarátov.

     Mgr. Ivana Šoltésová

      

    • 04. máj 2021: Deň Zeme v 2.A. a v ŠKD

    • Žiaci 2.A. triedy okrem iného z príležitosti dňa Zeme napísali krásne básničky v dopoludňajších hodinách a po obede pracovali so svojimi kamarátmi v ŠKD na plagáte zemegule.

     PaedDr. Katarína Masláková

      

    • 03. máj 2021: Deň Zeme

    • Žiaci 2.roč. aj takto prežili Deň Zeme v mesiaci apríl v uplynulom týždni. Po besede "O prírode a jej ochrane " si vo dvojiciach urobili pútavé plagáty na túto tému. Deti trápi nielen znečisťovanie ovzdušia, ktorému sú vystavené vo vykurovacom období a ktoré poškodzuje ich zdravie, ale aj znečistenie prírody plastami a iným odpadom pri rieke a v lese. Vo svojich prácach, poukázali nielen na separáciu, ale aj na to, ako roky trvá, kým sa rozloží odhodená plechovka , či rozbitá fľaša a koľko zvierat sa na nich môže poraniť.

     No a po besede sme sa spolu s triednou p.učiteľkou vybrali do blízkeho okolia , ku rieke a na lúku. Nazbierali si liečivú prvosienku a potom sa odvďačili prírode za jej dary. Vyzbierali sme plasty a iný odpad a s plnými taškami odpadu, sme sa vrátili šťastní zo slnečného počasia, ale zároveň sklamaní z nedbanlivosti ľudí, ktorí nám takto pravidelne znečisťujú našu krásnu prírodu.

     Mgr. Anna Mrzenová

    • 27. apríl 2021: Gorazdovo výtvarné Námestovo

    • Gorazdovo výtvarné Námestovo

     Žiaci 2.až 8.ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže "Gorazdovo výtvarné Námestovo". Súťaž je zameraná na výtvarné stvárnenie našich národných dejín. Našu školu reprezentujú nasledujúce výtvarné práce:

      

     PaedDr.  Alena Lenčuchová

    • 14. apríl 2021: Hviezdoslavov Kubín

    • Hviezdoslavov Kubín 2021

     Aj tento školský rok prebehla na našej škole súťaž s názvom Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa jej žiaci prvého stupňa.

     Výhercom gratulujeme.

     Poézia

     1. Andrej Jamal Burdel           3.A
     2. Sarah Kyseľová                    4.A
     3. Boris Sirota                           4.B,     Maxim Gama                        2.A

     Próza

     1. Meliska Kšenzuláková       2.B
     2. Ema Vrobelová                 v  4.A
    • 14. apríl 2021: Čítajko

    • Čítajko 2021

     V tomto školskom roku opäť prebehla na Našej škole čitateľská súťaž Čítajko. Žiaci sa aktívne zapojili a celý mesiac marec čítali knihy, ktoré sa im v tomto COVIDOVOM  období stali vernými priateľmi. Tešíme sa s nimi z pekných chvíľ, ktoré žiaci prežili, keď sa vnorili do detského sveta plného fantázie a dobrodružstiev. Tu sú výhercovia, ktorí vyhrali, ale pochvala patrí všetkým aktívnym čitateľom.

      

     1.A                             1. miesto: Maťošková Barborka

                                        2. miesto: Hulvák Tomáško

                                        3. miesto: Habo Marko

      

     1.B                             1. miesto: Gálik Tomáško

                                        2. miesto: Kmeň Ferko

                                        3. miesto: Tekeľová Terezka

      

     2.A                             1. miesto: Kakačková Dorotka

                                        2. miesto: Kralčák Marko

                                        3. miesto: Kumorová Emmka

      

     2.B                             1. miesto: Kšenzuláková Meliska, Mintál Miško

                                        2. miesto: Chorvátová Nelka

                                        3. miesto: Brízik Maroško

      

     3.A                             1. miesto: Vajduľáková Adriánka

      

      

     4.A                             1. miesto: Vnenčáková Sárinka

                                        2. miesto: Vrobelová Emka

                                        3. miesto: Balún Miško

      

     4.B                             1. miesto: Sirota Borisko

                                        2. miesto: Kralčák Samko

                                        3. miesto: Gálik Šimonko

      

     PaedDr. A. Strnádelová

      

    • 30. marec 2021: Vyhodnotenie súťaže "najlepší vytrvalec v chôdzi"

    • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

     V časovom horizonte od 1.3.2021 - 28.3.2021, sa na našej škole uskutočnila súťaž s názvom „ najlepší vytrvalec v chôdzi“, ktorá spočívala v prejdení čo najväčšieho počtu kilometrov. Zúčastnilo sa jej 155 pretekárov, ktorých tvorili zamestnanci, ale prevažne žiaci zo všetkých tried, na druhom stupni našej školy.

     Vyhodnotiť sme sa rozhodli štyri kategórie:

     Chlapci:

     1. Tomáš Kordiak 670,2km
     2. Samuel Maťuga 564,8km
     3. Kristián Papp 524,5km

     Dievčatá:

     1. Tatiana Lieskovská 460,8km
     2. Ráchel Romaňáková 453,3km
     3. Tatiana Korčušková 390,6km

     Triedny priemer:

     1. 7.A 201,13km
     2. 5.B 121,57km
     3. 6.A 108,99km

     Zamestnanci školy:

     1. PeadDr. Dagmar Kormaňáková 206,1km
     2. Mgr. Petra Jurincová 165,9km
     3. Mgr. Magdaléna Kecerová 126,6km

      

     Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným, za zapojenie do súťaže. 

     Sláva víťazom, česť porazeným.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika Tvrdošín
   • zssmalika@gmail.com
   • 043 532 2330 Šk. jedáleň 043 532 2059 ŠKD 0911 918 072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje