Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Štefana Šmálika Tvrdošín
Adresa školyŠkolská 166, 027 44 Tvrdošín
Telefón+421 043 5322330
E-mailzs@zssmaliktv.edu.sk
WWW stránkazssmalika.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Šoltés Dušan   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 330

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222122217
počet žiakov414040363624302536308
z toho ŠVVP11221233 15
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda1AJANJBIODEJFYZGEGHUVCHEIFVINFMATM-ŠNJNJOBN
Zápis               
1A      1   1,3    
1B      1   1,05    
2A 1    1   1,25    
2B 1    1   1,3    
3A 1,15    1 1 1,3    
3B 1,65    1 1 1,75    
4A 1,65    1 1 1,88    
4B 1,94    1 1 1,67    
5A2 1,891,89 1,781  12,11    
5B1,5 22 2,061  11,94    
6A1,71 1,671,081,752,131  12,04   1,13
7A1,76 1,411,8822,181,191,53 11,88   1,13
7B2,31 1,852,462,382,4612,23 12,15   1,46
8A2,25 2,172,52,252,33 2,58 1,082,42   1,42
8B2,15 1,462,381,772 2,15 11,77   1,31
9A2,78 1,891,892,562,44 2,61 1,062,44   1
9B2,06 1,221,282,112,11 1,72 12,33   1

TriedaOBVINPVCPPDAPVORMK2RJSJL S-ŠSPRSEETchVTHDTSV
Zápis               
1A     1,11 1,3 1    
1B     11 1,19 1    
2A     11,05 1,5 1    
2B     11,1 1,45 1    
3A  1 1,25 1 1,7 1    
3B  1 1,35 1 1,75 1    
4A  1 1,47 1,18 2 1    
4B  1 1,33 1,11 2 1    
5A      1 1,72 1  11
5B      1,11 1,83 1  11
6A      1 1,96 1  11
7A      1,25 1,63 1  1,181,06
7B      1 2,23 1  11
8A      11,832,58 1  11
8B      11,772,08 1  11
9A      11,893,28 1   1
9B      11,612,39 1   1

TriedaTEVTŽPVLAVUMVYVZEM
Zápis      
1A1   1 
1B1   1 
2A1   1 
2B1   1 
3A1 1,1 1 
3B1 1,4 1 
4A1 1,59 1 
4B1 1,78 1 
5A    1 
5B    1 
6A    1 
7A    1,19 
7B    1,08 
8A    1 
8B    1 
9A   1  
9B   1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Zápis00022
1A202000
1B212100
2A202000
2B202000
3A202000
3B202000
4A181701
4B181800
5A181800
5B181800
6A242400
7A171700
7B131300
8A121200
8B131300
9A181800
9B181800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Zápis000,0000,0000,00
1A2094747,3594747,3500,00
1B21152972,81152972,8100,00
2A20163181,55163181,5500,00
2B20113256,60113256,6000,00
3A2088244,1088244,1000,00
3B20111655,80111655,8000,00
4A1877745,7177745,7100,00
4B18118565,83118565,8300,00
5A18132773,72132773,7200,00
5B18150383,50150383,5000,00
6A24190679,42190679,4200,00
7A17158493,18157992,8850,29
7B1393371,7793371,7700,00
8A12101084,17101084,1700,00
8B1397274,7797274,7700,00
9A18159688,67159688,6700,00
9B18146381,28146381,2800,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222122217
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 1.A20 Mgr. Andrea Kompanová
Anglický jazyk 1.B21 Mgr. Andrea Kabáčová
Anglický jazyk 3. roč.10 Mgr. Anna Mrzenová
Badminton25 Mgr. Veronika Lofajová
British Culture18 PaedDr. Dagmar Kormaňáková
Budem umelec 14 Mgr. Barbora Magdiaková
Cvičenia z matematiky 9.roč.20 Mgr. Renáta Kubíková
Divadielko 16 Mgr. Magdaléna Kecerová
eTwinning 20 Mgr. Ivana Šoltésová
Geo Anglický jazyk 12 PaedDr. Dagmar Kormaňáková
Hravá matematika15 Mgr. Gabriela Poláčiková
Malý kuchárik21 PaedDr. Angelika Strnádelová
Matematicko prírodný 11 Ing. Jana Ujmiaková
Šikovné rúčky 22 PaedDr. Katarína Masláková
Šikovníček 23 Vlasta Vestenická
Športovo turistický 14 Anna Bavlnová
Športový 17 Mária Gužiniaková
Technický šikula 11 Mgr. Beáta Marasová
Turistický15 Mgr. Anna Mrzenová
Vybíjaná23 Mgr. Ivana Šoltésová
Výtvarný17 PaedDr. Alena Lenčuchová
Zahrajme si divadlo17 Mgr. Gabriela Poláčiková

Záver

Vypracoval: Mgr. Šoltés Dušan

V Tvrdošíne, 13. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zs@zssmaliktv.edu.sk
   • Kancelária školy 043/5322330 Školská jedáleň 043/5322059 Mobil 0911918072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Exkurzia v planetáriu Maximiliána Hella
  • Energetika nás baví
  • ERASMUS+ Mobilita na Malte
  • Návšetva charitného domu
  • Alino
  • Škola v prírode
  • Exkurzia 9.A na okresnom súde
  • Keď sa spojí príjemné s užitočným
  • Mladí záchranári CO
  • Zápis do 1. ročníka
  • Škola v prírode
  • Súťaž s časopisom Rebrík