Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Štefana Šmálika Tvrdošín
Adresa školyŠkolská 166, 027 44 Tvrdošín
Telefón+421 043 5322330
E-mailzssmalika@gmail.com
WWW stránkawww.zssmalika.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Šoltés Dušan043 53223300911 918072zssmalika@gmail.com
ZRŠMgr. Lofajová Veronika 043 5322330  

Rada školy

Zástupca pedag. zamest. školyZástupca nepedag. zamest. školyZástupca rodičovZástupca zriaďovateľa
Mgr. Renáta KubíkováAlena VajduliakováMgr.art. Miroslav KnapIng. Peter Ujmiak
Mária Gužiniaková JUDr. Veronika KabáčováEdmund Taraj
  Ľubomír PiknaPeter Kozák
  Daniela LenčuchováMarianna Žuffová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
SJ a CJMgr. ŽuffováSlovenský jazyk, AJ, NJ 
M, F, ChIng. UjmiakováMatematika, Fyzika, Chémia 
Vv, Tv, Hv, PvPaedDr. LenčuchováVýtvarná, Telesná, Hudobná, Pracovné vyuč. 
P, D, Z, OvMgr. KubíkováPrírodopis, Dejepis, Zemepis, Občianska 
1.-4. roč.Mgr. Kompanovápredmety 1.-4. roč. 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 288

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12222212216
počet žiakov213941403631243125288
z toho ŠVVP 1115124318
z toho v ŠKD19211351    59

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 31 / počet dievčat 16

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 21 / počet dievčat 11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 10 / počet dievčat 5

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 6  42535

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí64      
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJAUBIOBRVDEJFYZGEGHUVCHEIFVINFMATM-ŠNJ
1A        1   1,14  
2A 1      1   1,28  
2B 1      1   1,19  
3A1,1       1 1 1,38  
3B1,25       1 1 1,45  
4A1,68       1 111,47  
4B1,65       1 1 1,55  
5A 2,26 1,79 1,68 1,741  12,37  
5B 1,88 1,88 1,69 1,881  12,24  
6A 1,73 1,93 1,61,61,671  12,27  
6B 1,63 1,81 1,311,441,751  12  
7A 1,46 1,42 1,461,921,7911,54 11,88  
8A 1,67 1,5 1,672,061,6111,67 1,111,67  
8B 2,23 1,31 1,692,461,771,382,54 12,46  
9A 2,08 1,42 1,172,332,08 2 12,42  
9B 1,92 1 11,771,77 1,38 12,15  

TriedaNJOBNOBVINPVCPPDAPVORMKRUJSJL S-ŠSPRSEETchV
1A       11 1,33 1  
2A       1,221 1,44 1  
2B       1,051 1,38 1  
3A    1 1,1 1 1,62 1  
3B    1 1,35 1 1,6 1  
4A    1 1,47 1 1,84 1  
4B    1 1,7 1,1 1,95 1  
5A        1 2 1  
5B    1   1,18 2,24 1  
6A 1,13      1 1,67 1  
6B 1      1 2,06 1  
7A 1      1,13 2,13 1,13  
8A 1,29      1,06 2,06 1,06  
8B 1,23      1 2,69 1  
9A 1,17      11,672,08 1  
9B 1      11,922,08 1  

TriedaTHDTSVTEVTŽPVLAVUMVYVZEM
1A  1   1 
2A  1   1 
2B  1   1 
3A  1 1,33 1 
3B  1 1,35 1 
4A  1 1,47 1 
4B  1 1,75 1 
5A11    1 
5B11  2 1 
6A11    1,07 
6B11    1 
7A1,041    1 
8A1,241    1,11 
8B1,311    1,08 
9A 1   1  
9B 1   1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1A212100
2A181800
2B212100
3A212100
3B202000
4A202001
4B202000
5A191900
5B171700
6A151500
6B161600
7A242400
8A181800
8B131300
9A121200
9B131300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1A21152572,62152572,6200,00
2A1851428,5551428,5500,00
2B21106550,71106550,7100,00
3A21160076,19160076,1900,00
3B20137668,80137668,8000,00
4A20106355,95106355,9500,00
4B2090445,2090445,2000,00
5A19132669,79132669,7900,00
5B17104761,59104761,5900,00
6A1581154,0781154,0700,00
6B16122176,31122176,3100,00
7A24192380,13192380,1300,00
8A18179099,44179099,4400,00
8B1388968,3871671,6000,00
9A121240103,331240103,3300,00
9B1377359,4677359,4600,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
9. roč.   
Monitor SJL2565,5 
Monitor MAT2573,9 
    
5. roč.   
Monitor SJL3551,9 
Monitor MAT3560,3 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12222212216
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka121 
Bežných tried1526718
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu1626718

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

1 pedag. zamestnankyňa poberá rod. príspevok.

Dodávateľsky nám funkciu - Požiarny technik a technik BOZP vykonáva 1 externý, odborne osvedčený technik.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP196196
DPP3232
Znížený úväzok6464
ZPS    
Na dohodu1 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 28 
vychovávateľov 2 
asistentov učiteľa2  
špeciálny pedagóg 1 
spolu231 

Predmety vyučované nekvalifikovane

V šk. roku 2018/2019 sme v našej škole učili nekvalifikovane alebo neodborne tieto predmety:

Chémia 10 hod. na II. stupni

Občianska náuka 7 hod. na II. stupni

Anglický jazyk 6 hod. na II. stupni

Dejepis 3 hod. na II. stupni

Biológia 4 hod. na II. stupni

Informatika 2 hod. na II. stupni

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky súťaží - školský rok 2018/2019

Rebeka Romaňáková - 2. miesto Slávik Slovenska, 1.miesto Matičný slávik

Timotej Ilko - 2. miesto MO, 3. miesto Pytagoriáda, 3. miesto GEO

Anton Krššák - 1. miesto MO, 1.miesto Pytagoriáda, Matematický klokan 96,5%

Lukáš Žilavý - Matematický klokan 93,4%

Kristína Kabáčová - 3. miesto CHEM O, 3. miesto BIO, Matematický klokan

Marek Planieta - 3. miesto GEO

Tatiana Lieskovská - Matematický klokan 99,4%

Filip Kakačka - 2. miesto ČIMO

Martin Krššák - Klokanko, Všetkovedko

Sára Vnenčáková - Klokanko

Robert Gama - Klokanko

Boris Sirota - Klokanko

Vanesa Šprláková - Cena Matice - Matičný Sláviček

Marko Ferianc - 2. miesto Pytagoriáda

Sofia Sirotová - Všetkovedko, Matematický klokan

Miriam Habová - Matematický klokan

Ema Kulášová - 3. miesto Hviezdoslavov Kubín

Nikola Šprláková - 1. miesto OK Slávik Slovenska

Martin Chorvát - Matematický klokan

Matúš Gonda - Matematický klokan

Sára Bendeková - Všetkovedko

Mladý záchranár - N. Gadzmanová, M. Mačňáková, Š. Ondrík, P. Ladniak

Futbal - Nikolas Bakoš, Matej Buc, Matúš Gajdošík, Dávid Geššay, Adam Jančo, Tomáš Kocián, Jerguš Lajmon, Kamil Lonek, Lukáš Medvecký, Filip Vrana

Aktivity a prezentácia na verejnosti

ZŠ Š. Šmálika má v rámci okresu Tvrdošín už vybudované dobré a akceptovateľné miesto. Naša škola je organizátorom rôznych súťaží v rámci okresu: Hviezdoslavov Kubín, Matematická olympiáda, Športové súťaže - futbal. Dobrou organizáciou reprezentujeme našu školu, ktorá tak získava svoj dobrý kredit. V rámci školy sme organizovali rôzne súťaže pre žiakov, ktoré boli zverejnené aj v miestnej a regionálnej tlači Naša Orava, Tvrdošín. Zo súťaží, ktoré sme vyhlásili pre žiakov spomeniem: Deň zeme, Pomôž prírode. Škola je zapojená do projektu ERASMUS+, v ktorom aktívne plnila úlohy vyplývajúce z projektu.

Vždy v predvianočnom čase usporadúvame pre občanov mesta program „Dobrá zvesť“, kde sa naši žiaci predstavia s folklórnym a duchovným programom. Program je spojený s vianočnými trhmi, kde žiaci prezentujú aj svoje výrobky, ktoré pripravili s rodičmi alebo učiteľmi. Pravidelne v októbri navštevujeme starých spoluobčanov v Domove dôchodcov, resp. charity.

Pre našich žiakov ale aj rodičov pripravujeme rôzne besedy a aktivity:

Deň ľudovej rozprávky - čítanie ľudových rozprávok. Učitelia a žiaci, ktorí majú kroj prichádzali do školy v tomto ľudovom odeve.

Noc s Andersenom - čítanie a rôzna prezentácia svetových rozprávok počas nocovania v škole, nočná hra v meste. Táto aktivita prebehla v spolupráci s Mestkskou knižnicou v Tvrdošíne.

Pre zamestnancov sme organizovali duchovné cvičenie.

Duchovné obnovy sa konali aj pre žiakov podľa jednotlivých ročníkov

Pre našich žiakov sme zabezpečili aj účasť na divadelných predstaveniach v Žiline a Bratislave. Zúčastnili sme sa aj divadla v anglickom jazyku. Vyučovanie anglického jazyka sme podporili aj tým, že sme organizovali pre žiakov, ktorí mali záujem, tzv. Anglické týždne, kedy sa žiaci učili 30 hodín angličtinu počas jedného týždňa.

Zúčastnili sme sa volejbalového turnaja cirkevných škôl, kde sme obsadili 3. miesto.

Škola je školiacim strediskom pre projekt e-Twinning. Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Nižnej a žiaci 3. ročníka plaveckého výcviku v Tvrdošíne. Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili Školy v prírode v Jánskej doline.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V šk. roku 2018/2019 sa škola zapojila do týchto projektov:

Dlhodobý projekt:

Infovek - zameranie na IKT

e-Twinning - spolupráca s partnerskými školami v oblasti IKT (ČR)

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania."

"Aktivizujúce metódy vo výchove."

"Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňvania sociálno-patologických javov v školskom prostredí."

"Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety."

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva."

Erasmus+ Získali sme dotáciu na mobility učiteľov v zahraničí, kde naši učitelia absolvali rôzne kurzy a tie sa budú implementovať v našom ŠkVP. Ďalší projekt sme získali na mobilitu žiakov a už prebehli prvé návštevy v Turecku a Poľsku.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 18.3. 21.3. 2014 a 24.3. 2014

Druh inšpekcie: Komplexná inšpekcia

Závery:

Škola mala vypracovaný ŠkVP s názvom "Vzdelaním ku kresťanským hodnotám", ktorého úroveň vypracovania umožňovala realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a jeho štruktúra zodpovedala požiadavkám školského zákona. Jasne definované ciele školy boli reálne s orientáciou na rozvoj komunikačných schopností žiakov, digitálnych zučností, aktivity a tvorivosti žiakov, na podporu ich zdravia, fyzickej zdatnosti a na prehlobavie duchovných a mravných hodnôt. UP školy pre ISCED 1 a ISCED 2 akceptovali rámcový UP štátneho vzdelávacieho programu. UO vyučovacích predmetov pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie boli rozpracované v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom. Reálizácia prierezových tém bola v ŠkVP a UO rozpracovaná. Pedagogická dokumentácia, vrátane rozhodnutí riaditeľa školy, bola vedená prehľadne, v úslade splatnými právnymi predpismi. Vypracované interné predpisy boli aktuálne a podporovali celkové riadenie školy. Škola mala vypracovaný vnútorný systém hodnotenia aklasifikácie žiakov, ktorého dodržiavanie vedenie školy kontrolvoalo. Výsledky analýzy kontroly neboli dokladované v zápisniciach. Účasť žiakov na rôznych olympiádach a súťažiach, podpora spoločenských, kultúrnych a športových aktivít a prezentácia školy na verejnosti podporovala všestranný rozvoj žiakov a vytvorenie pozitívneho imidžu školy. Škola poskytovala príjemné a motivujúce prostredie, klíma školy bola otvorená. Poradenské služby žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom boli zabezpečené. Prostredníctvom rozmanitej záujmovej činnosti vytvárala škola podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb žiakov.

Vedúci zamestnanci školy spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie. Ročný plán kontinuálneho vzdelávania vychádzal z cieľov a potrieb školy a dokladoval podporu odborného rastu pedagogických zamestnancov formou externého vzdelávania. Zápisnice zo zasadnutí metodických orgánov dokumentovali realizáciu interného vzdelávania pre učiteľov. Vnútorné a vonkajšie priestory školy umožňovali realizovať ŠkVP, boli využívané aj v mimovyučovacom čase. Škola bola vybavená dostatočným počtom učebníc a učebných pomôcok. Vybavenie dodaktickou technikou bolo postačujúce, podmienky na jej využitie vo výchovno-vzdelávacom procese neboli na niektorých hospitovaných hodinách vytvorené. Škola má vydaný školský poriadok v súlade s požiadavkami školského zákona. V škole pracovala koordinátorku prevencie, ktorá v spolupráci s vedením školy, učiteľmi a zákonnými zástupcami žiakov realizovala ochranu pred sociálno-patologickými javmi a riešenie ich príznakov prostredníctvom systémových preventívnych aktivít. Žiacka školská rada nebola ustanovená. Organizácia vyučovania bola v súlade s vyhláškou o základnej škole.

K silným stránkam výchovno-vyučovacieho procesu patrila priaznivá atmosféra vyučovacích hodín, zrozumiteľné sprístupňovanie poznatkov s dôrazom na pochopenie, zapamätanie a aplikáciu učiva, rozvoj komunikačných kompetencií a pracovných návykov a zručností žiakov.Na väčšine hodín podporili učitelia názornosť vyučovania využívaním učebných pomôcok. Žiakov hodnotili najčastejšie motivujúcou verbálnou pochvlaou. Žiaci väčšinou prejavovali záujem o učenie, riešili úlohy na porozumenie a zapamätanie, aplikovali prakticky nové vedomosti, prevažne aktívne sa vyjadrovali.

Zlepšenie si vyžaduje diferencovanie úloh vzhľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a potreby žiakov, využívanie didaktickej techniky, uplatňovanie klasifikácie na hodnotenie žiakov ako aj rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností žiakov, aplikácia kooperatívneho vyučovania a využívania IKT vo vyučovaní vo vzťahu k rozvoju digitálnych zručností žiakov i učiteľmi na podporu názornosti vyučovania.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Budova školy bola postavená v 40. rokoch minulého storočia. Od vzniku cirkevnej školy (1992) sa snažíme o budovu starať podľa svojich možností finančných a personálnych. Normatívne financovanie nám neumožňuje ušetriť toľko prostriedkov, aby sme zo štátneho rozpočtu daného na školu mohli robiť veľké opravy alebo prestavby. Preto vykonávame v škole len menšiu údržbu aby sme zabezpečili hygienické a bezpečnostné podmienky v rámci platnej legislatívy. V šk. roku 2018/2019 sa nám podarilo z prostriedkov na riešenie havarijného stavu úplne zrekonštruovať sociálne zariadenia a vymeniť niekoľko okien v PC učebni. Niektoré triedy sme dali vymaľovať z prostriedkov získaných od sponzorov.

Máme 17 tried, ktoré sú vo vyhovujúcich podmienkach. Ďalej využívame 2 menšie triedy ako triedy na delenie pri jazykovom vyučovaní, 1 multifunkčnú, 1 odbornú učebňu a dielne. V škole máme 1 počítačovú učebňu s internetom.

Škola má jedáleň s kapacitou 75 miest, vlastnú kuchyňu, kde sa počas prázdnin v r. 2009 vykonala rekonštrukcia a nákup nových zariadení.

Činnosť ŠKD - 2 oddelenia - prevádzkujeme v priestoroch tried 1. ročníka. Osobitné priestory pre ŠKD nemáme.

V škole využívame aj telocvičňu menších rozmerov, ktorá slúži na vyučovanie TV.

Kabinetné zbierky sa snažíme dopĺňať podľa finančných prostriedkov a podľa súrnych potrieb školy.

V rámci údržby budovy vykonávame revízie, ktoré predpisuje legislatíva v oblasti BOZP a PO.

V škole je potrebné meniť celý odpadový systém.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Komentár k správe o hospodárení v ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín za rok 2018

1. Základné informácie o škole

Základná škola Š. Šmálika mala v školskom roku 2017/2018 celkom 308 žiakov a v školskom roku 2018/2019 287 žiakov, z toho 16 integrovaných. Úbytok žiakov, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, bol spôsobený nízkym počtom prvákov. V roku 2018 sme otvorili iba jednu prvácku triedu. Celkový počet tried na škole je 16, teda priemerný počet žiakov na jednu triedu je 18 žiakov.

Počet zamestnancov školy vo fyzických osobách sa menil počas roka. Fluktuácia bola spôsobená odchodom zamestnankyne na MD, návratom zamestnankyne z RD, odchodom zamestnankyne na dôchodok, dvoma dlhodobo chorými zamestnankyňami. Z tohto dôvodu sme mali a máme v evidencii na jedno pracovné miesto aj dve zamestnankyne (stálu a na zastupovanie). Počet zamestnancov nám narástol aj z dôvodu zapojenia sa do projektu „Spolu to zvládneme“ (z Európskych štrukturálnych fondov): od 1. februára 2018 k nám nastúpili dvaja asistenti učiteľa a jedna špeciálna pedagogička. Priemerne evidujeme 35 zamestnancov, z toho 28 pedagogických a 7 nepedagogických. Celkom 20 učiteľov pracovalo na plný úväzok a 5 na kratší úväzok, obaja asistenti učiteľa pracujú na plný úväzok, rovnako tak špeciálna pedagogička.

Priemerná hrubá mesačná mzda jedného pedagogického zamestnanca bola 1 275,30 €. V kategórii nepedagogických zamestnancov bola priemerná hrubá mesačná mzda 630,60 €.

2. Dôležité skutočnosti, ktoré ovplyvnili výsledok hospodárenia za rok 2018

Finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a výpočtovej techniky sme využívali z príjmov daní a z medzinárodných projektov.

3. Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia za rok 2018

Normatívne prostriedky na rok 2018 boli zriaďovateľom poskytnuté vo výške:

545 000,00 €

Nenormatívne prostriedky na rok 2018 boli zriaďovateľom poskytnutné v nasledujúcej štruktúre a výške v euro:

Účel poskytnutých fin. prostriedkov Výška poskytnutých fin. prostriedkov Čerpanie k 31.12.2018 Vratka Poznámka

odchodné 749 749

dopravné 13 360,70 13 092,00 268,70

čerpané do 31.3.2019

vzdelávacie poukazy 9 101 9 101

pre žiakov zo SZP 100 100

učebnice Prvouky 136 135,30 0,70 07.11.2018

lyžiarsky kurz 4 500 4 340 160 28.03.2018

škola v prírode 4 000 4 000

SPOLU 31 946,70 31 517,30 160,70

Hospodárenie v ZŠ:

Výnosy spolu: 620 188,39 €

Náklady spolu: 620 188,39 €

Hospodársky výsledok 0,00 €

Rozpis nákladov:

Ø osobné náklady tvorili z celkového rozpočtu 89,9 %, pričom :

ü mzdy tvorili 65 %

ü zákonné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne 22,9 %

ü ostatné (tvorba soc. fondu, náhrada príjmov pri PN, stravné) 2%

Ø prevádzkové náklady tvorili z celkového rozpočtu 10,1 %, pričom :

ü materiálové náklady /čistiace prostriedky, kancelárske potreby, časopisy, materiál na údržbu, ochranné pomôcky a i./ tvorili 0,7 %

ü náklady na energie /elektrina, voda, plyn/ tvorili 3,4 %

ü služby /telefóny, revízie, poplatky banke a pošte, školenia/ tvorili 2,9 %

ü dopravné žiakov 2,2 %

ü spoluúčasť na projekte „Spolu to zvládneme“ 0,6%

ü drobné opravy, údržba, komunálne poplatky, úradné poplatky 0,3%

Rozpis výnosov:

Príspevky, ktoré sme získali venovaním 2% z daní fyzických a právnických osôb, činili 1.783,46 €. Použili sme ich na nákup učebných pomôcok na chémiu, geografiu, nákup notebookov, nákup tonerov, kancelárskeho papiera a na úhradu maliarskych prác. Do roka 2019 presúvame nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1.669,97 €, ktoré hodláme použiť obdobne.

Ostatnými výnosmi, ktoré sme vytvorili prefakturáciou za vodu a kúrenie Základnej umeleckej školy v Tvrdošíne, sme si kompenzovali vlastné náklady.

4. Hospodársky výsledok za rok 2018

Hospodársky výsledok za rok 2018 je 0 €.

5. Školské zariadenia

V budove školy prevádzkujeme ŠKD a Školskú jedáleň, ktoré sú financované z podielových daní mesta Tvrdošín. Financovanie školskej jedálne a školského klubu detí bolo stanovené v zmysle VZN č. 5/2017 nasledovne:

na prevádzku ŠKD 28.800 €

na prevádzku ŠJ 42.120 €

SPOLU FIN. PROSTRIEDKY 70.920 €

è ŠKD mal dve oddelenia. Počet detí navštevujúcich ŠKD sa menil, v priemere ich bolo 59. Zamestnané tu máme 2 pracovníčky, z ktorých jedna je na skrátený úväzok, teda prepočítaný počet zamestnankýň je 1,7. Priemerná hrubá mesačná mzda bola 924,70 €. V ŠKD sme mali aj príjmy z poplatkov od rodičov, ktorý bol určený sumou 10 € mesačne na žiaka. Celkovo tieto príjmy činili 6.030 €.

Hospodárenie v ŠKD:

Výnosy spolu: 34 830,00 €

Náklady spolu: 34 830,00 €

Hospodársky výsledok 0,00 €

è V školskej jedálni sme mali zamestnaných 5 pracovníčok na celý úväzok (1 vedúca ŠJ, 1 hlavná kuchárka a 3 pomocné kuchárky, od augusta. Dovtedy 4,5 sily). Priemerná hrubá mesačná mzda v ŠJ činila 733 €. Počet stravníkov bol v takejto štruktúre:

1. žiaci I. stupeň 110

2. žiaci II. stupeň 97

3. zamestnanci 37

4. cudzí stravníci 19

5. jasle+škôlka 50

V roku 2018 vydala ŠJ 47 158 obedov. Dôvodom, prečo varíme pre súkromné jasle so škôlkou a pre cudzích stravníkov je fakt, že sa snažíme zvýšiť výnosy z réžie, aby sme si pokrývali náklady, ktoré nám nedostatočne financuje mesto. Tržby za obedy činili 47 943,48 €, iné príjmy (réžia stravníkov) činila 26 021,73 €. Obedy sa vydávajú od 10:30 - 13:30. Varíme podľa platných noriem, jedlá slovenskej aj medzinárodnej kuchyne. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja a niekoľkokrát do týždňa aj z prídavku, v podobe ovocia, džúsiku alebo sladkosti.

Hospodárenie v ŠJ:

Výnosy spolu: 116 085,21 €

Náklady spolu: 116 085,21 €

Hospodársky výsledok 0,00 €

Na základe novely zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa teoreticky i prakticky pripravujeme na september, kedy budeme musieť poskytovať žiakom obedy zadarmo. V teoretickej rovine absolvujeme na danú tému školenia a informujeme sa. V praktickej rovine odbúrame cudzích stravníkov (čím sa nám znížia výnosy z réžie). Ďalej budeme musieť zmeniť programový softvér ŠJ (prejdeme na program VIS) a potrebovali by sme zakúpiť nový kotol, konvektomat, panvicu a chladničku.

6. Hospodárenie - rekapitulácia

Hospodárenie v ZŠ, ŠKD a ŠJ:

Výnosy spolu: 771 103,60 €

Náklady spolu: 771 103,60 €

Hospodársky výsledok 0,00 €

7. Stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov ŠR v roku 2018

Zostatky na účtoch k 31.12.2018:

zostatok na bežnom účte 108 829,01 €

zostatok na účte ŠJ 23 825,06 €

zostatok na účte pre soc. odkázaných 87,30 €

zostatok pokladne 43,25 €

ceniny (známky) 19,05 €

sociálny fond 3 878,14 €

Inventarizácia majetku bola v organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa č.1/2018 zo dňa 01.12.2018 k 31.12.2018. Stav majetku je uvedený v Prílohe „Prehľad o stave a pohybe majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu za rok 2018“.

8. Vízia do roka 2019

Z dotácie na riešenie havarijnej situácie, z kapitoly MŠVVaŠ sme získali 45.000 €, ktoré použijeme na celkovú rekonštrukciu sociálnych zariadení v škole. Naďalej pretrváva potreba výmeny okien na 1/3 budovy (ktorými je najväčší únik tepla), kanalizácie a vodovodu, výmena podlahových krytín v 5 triedach. V spolupráci s Diecéznym školským úradom situáciu riešime.

Pokračujeme v projekte z fondov EÚ - „V základnej škole úspešnejší“. Uchádzame sa o podporu z rôznych národných a medzinárodných projektov. V rámci vzdelávacích medzinárodných projektov sme zapojení do projektov ERASMUS+ a eTwinning.

Schválil: Mgr. Šoltés Dušan podpis:

Vypracovala: Ing. Kmeňová Veronika podpis:

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavný cieľ - pokytnúť základné vzdelanie pre vašich žiakov v každej oblasti sa nám darí plniť o čom svedčia dobré výsledky v tomto šk. roku. Nie dostatočným tempom sa nám darí inovovať formy a metódy vyučovania. Ciele, ktoré škola prijala sa nám postupne darí napĺňať v rámci kvalifikovanosti a odbornosti, v rámci budovania IKT. Naši žiaci sa aktívne zapájajú do všetkých súťaží a olympiád a v mnohých prípadoch veľmi úspešne. Tým napĺňame aj náš cieľ neupustiť od aktívnej činnosti na súťažiach.

Cieľom našej školy bolo a je podporovať učiteľov v ďalšom vzdelávaní, čo sme v tomto roku splnili veľmi dobre. V oblasti prevencie postupujeme podľa plánov. Spolupracujeme s CPPPaP v Trstenej a Tvrdošíne. Lepšiu spoluprácu by sme chceli nadviazať s rodičmi pri riešení problémov.

Nepodarilo sa nám získať jedného kaplána ma duchovné formovanie spoločenstva školy.

Veľmi zložité je získať prostriedky na ŠJ a ŠKD, taktiež na kapitálové výdavky či na opravy.

Čiastočné ciele v oblasti personálnej a zámerov školy postupne napĺňame.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránkySlabé stránkyPríležitostiRiziká
Stabilizovaný kolektívOdborné vyučovanieVytvorenie vlastných vzdelávacích programovPokles populácie
Dobrá poloha školyInovačné metódy vyučovaniaŠiršia ponuka voliteľných predmetovZvyšovanie výdavkov na prevádzku
Dobré zapojenie do projektov Záujem rodičov o dianie v školeVyužitie IKT vo vyučovacom proceseŽiadne investičné prostriedky
Účasť na súťažiach žiakovPriestory šatníVyužitie knižnícZmeny legislatívy - financovanie
Záujmová činnosťPriestory ŠKDOkolie školy - úpravy na vonkajšie využitieNemožno ohodnotiť dobré výsledky
Vybudovanie knižnícStav budovy - okná  
Kultúrne a športové podujatia   
Spolupráca s ostatnými školami a inštitúciami   
Uplatnenie žiakov na SŠ   

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie v našej škole prebiehalo v 17 triedach.

Pri tvorbe rozvrhu sme zachovali základné požiadavky na náročnosť jednotlivých predmetov. Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť telocvičňu pre všetky triedy bol rozvrh podriadený tejto podmienke. Ďalšie hľadisko pri tvorbe rozvrhu bolo zameranie na jazyky. Pretože cudzí jazyk vyučovali naraz 3 vyučujúce - táto podmienka tiež ovplyvnila rozvrh.

Prestávky sme zachovali 10 - minútové s jednou 15-minútovou prestávkou po druhej hodine a jednou 15-minútovou po 6. hodine. Na obed odchádzali žiaci po skončení rozvrhu v jednotlivých dňoch a žiaci, ktorí mali 7. vyučovaciu hodinu išli na obed počas predĺženej prestávky po 6. hodine.

Vyučujúci postupovali podľa vyhlášky o základnej škole, podľa ktorej v stredu nedávali domáce úlohy na nasledujúci deň.

Tvorba rozvrhu sa uskutočnila podľa učebných plánov, kde sme zachovali počet hodín pre jednotlivé ročníky a dbali sme, aby tento počet, vrátane disponobilných predmetov, nepresiahol stanovený počet.

Vyučovanie v našej škole začína 7,45 hod.

Obed sa vydáva v čase od 11,25 - 13,30 hod.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 1A21 PaedDr. Angelika Strnádelová
Anglický jazyk 3A19 Mgr. Andrea Kabáčová
Anglický jazyk 3B19 Mgr. Andrea Kompanová
Anglický jazyk 4. roč.17 Mgr. Anna Mrzenová
Badminton28 Mgr. Veronika Lofajová
Divadelný 2.-9.roč.28 Mgr. Magdaléna Kecerová
eTwinning 4A19 Mgr. Ivana Šoltésová
Geo Anglický jazyk 6AB24 PaedDr. Dagmar Kormaňáková
Hravá matematika 5.roč.12 Mgr. Renáta Kubíková
Hravá matematika 8.roč.15 Mgr. Gabriela Poláčiková
Matematický 7.-9.roč.11 Ing. Jana Ujmiaková
Príbehy15 PaedDr. Dagmar Kormaňáková
Slovenčina v praxi pre deviatakov13 Mgr. Petra Jurincová
Spoznávame Slovensko turistika 8.-9.roč.13 Mgr. Beáta Stasová
Šikovníček 1.-4.roč. ŠKD21 Vlasta Vestenická
ŠKD 1. oddiel28 Vlasta Vestenická
ŠKD 2. oddiel31 Mgr. Bibiána Kovaľáková
Športový krúžok10 Mária Gužiniaková
Turistický11 Mgr. Anna Mrzenová
Vybíjaná 5.-7.roč. dievčatá15 Mgr. Ivana Šoltésová
Vybíjaná 5.-9. roč. chlapci25 PaedDr. Alena Lenčuchová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pri našej škole vznikla rodičovská rada, zložená z aktívnych rodičov, ktorí chcú pre školu získať finančné prostriedky, ale sú ochotní aj pomôcť pri rôznych akciách.

V minulom šk. roku, tak ako aj predtým, sme v spolupráci s rodičovskou radou vstúpili do rôznych projektov, kde sme v rámci spolufinancovania použili prostriedky, ktoré rodičia získali z rôznych aktivít a hlavne z rodičovského príspevku, s ktorým hospodária. S ich pomocou sme spolufinancovali projekt budovania dielní a opravy telocvične. Z príspevkov rodičovskej rady sa uhradili aj členské príspevky na matematické súťaže, na plavecký výcvik, na zakúpenie kníh do knižníc na odmeny pre žiakov a iné, podľa potreby školy.

So zástupcami rodičov sme sa stretávali pravidelne 1x za mesiac, kde sme riešili rôzne záležitosti týkajúce sa školy.

Viac chceme spolupracovať aj s ostatnými rodičmi, nielen s členmi rodičovskej rady. V minulých rokoch sa nám to nedarilo podľa našich predstáv. Rodičia prichádzali len v prípade riešenia výchovných problémov a pri zvolaných triednych stretnutiach aj to len v malom počte.

Našim cieľom je získať rodičov pre spoluprácu napr. pri údržbe budovy, tried, organizovania mimoškolských akcií.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola dobre spolupracovala aj so školami v meste i v rámci okresu. Podobne sme veľmi úzko a dobre spolupracovali s Farským úradom v Tvrdošíne.

Pri plaveckom výcviku, pri úprave okolia školy spolupracujeme na dobrej úrovni aj s MÚ v Tvrdošíne.

V rámci rôznych projektov máme dobrú spoluprácu s PZ SR a Hasičským zborom, ktorí sídlia v našom meste.

Záver

Vypracoval: Mgr. Šoltés Dušan

V Tvrdošíne, 26. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.9. 2019

Vyjadrenie rady školy

1. októbra 2019 bola správa prerokovaná s Radou školy. Rada školy vyjadrila spokojnosť s priebehom školského roka 2018/2019.

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zssmalika@gmail.com
   • Kancelária školy 043/5322330 Mobil 0911 918072 Školská jedáleň 043/5322059
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Erasmus+ - Mobilita v Portugalsku
  • Láska víťazí
  • Šikovníci v akcii - Vločky
  • Domáce zvieratka v zime
  • Svetový deň chorých
  • Lyžiarsky výcvik
  • Šikovníci v akcii
  • Malý kuchárik
  • Život v našej "družinke"
  • Víločka nitôčka
  • Tvorivá dielnička 5.A
  • Vianočné očakávanie