Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Štefana Šmálika Tvrdošín
Adresa školyŠkolská 166, 027 44 Tvrdošín
Telefón+421 043 5322330
E-mailzs@zssmaliktv.edu.sk
WWW stránkawww.zssmalika.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Šoltés Dušan043 53223300911 918072zs@zssmaliktv.edu.sk
ZRŠMgr. Lofajová Veronika 043 5322330  

Rada školy

Zástupca pedag. zamest. školyZástupca nepedag. zamest. školyZástupca rodičovZástupca zriaďovateľa
Mgr. Renáta KubíkováAlena VajduliakováMgr.art. Miroslav KnapIng. Peter Ujmiak
Mária Gužiniaková JUDr. Veronika KabáčováEdmund Taraj
  Ľubomír PiknaPeter Kozák
  Daniela LenčuchováMarianna Žuffová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
SJ a CJMgr. ŽuffováSlovenský jazyk, AJ, NJ 
M, F, ChIng. UjmiakováMatematika, Fyzika, Chémia 
Vv, Tv, Hv, PvPaedDr. LenčuchováVýtvarná, Telesná, Hudobná, Pracovné vyuč. 
P, D, Z, OvMgr. KubíkováPrírodopis, Dejepis, Zemepis, Občianska 
1.-4. roč.Mgr. Kompanovápredmety 1.-4. roč. 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 330

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222122217
počet žiakov414040363624302536308
z toho ŠVVP11221233 15
z toho v ŠKD2922118     70

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 44 / počet dievčat 14

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 41 / počet dievčat 12

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / počet dievčat 2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 4   3640

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí4 10233  40
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda1AJANJBIODEJFYZGEGHUVCHEIFVINFMATM-ŠNJNJOBN
1A      1   1,3    
1B      1   1,05    
2A 1    1   1,25    
2B 1    1   1,3    
3A 1,15    1 1 1,3    
3B 1,65    1 1 1,75    
4A 1,65    1 1 1,88    
4B 1,94    1 1 1,67    
5A2 1,891,89 1,781  12,11    
5B1,5 22 2,061  11,94    
6A1,71 1,671,081,752,131  12,04   1,13
7A1,76 1,411,8822,181,191,53 11,88   1,13
7B2,31 1,852,462,382,4612,23 12,15   1,46
8A2,25 2,172,52,252,33 2,58 1,082,42   1,42
8B2,15 1,462,381,772 2,15 11,77   1,31
9A2,78 1,891,892,562,44 2,61 1,062,44   1
9B2,06 1,221,282,112,11 1,72 12,33   1

TriedaOBVINPVCPPDAPVORMK2RJSJL S-ŠSPRSEETchVTHDTSV
1A     1,11 1,3 1    
1B     11 1,19 1    
2A     11,05 1,5 1    
2B     11,1 1,45 1    
3A  1 1,25 1 1,7 1    
3B  1 1,35 1 1,75 1    
4A  1 1,47 1,18 2 1    
4B  1 1,33 1,11 2 1    
5A      1 1,72 1  11
5B      1,11 1,83 1  11
6A      1 1,96 1  11
7A      1,25 1,63 1  1,181,06
7B      1 2,23 1  11
8A      11,832,58 1  11
8B      11,772,08 1  11
9A      11,893,28 1   1
9B      11,612,39 1   1

TriedaTEVTŽPVLAVUMVYVZEM
1A1   1 
1B1   1 
2A1   1 
2B1   1 
3A1 1,1 1 
3B1 1,4 1 
4A1 1,59 1 
4B1 1,78 1 
5A    1 
5B    1 
6A    1 
7A    1,19 
7B    1,08 
8A    1 
8B    1 
9A   1  
9B   1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1A202000
1B212100
2A202000
2B202000
3A202000
3B202000
4A181701
4B181800
5A181800
5B181800
6A242400
7A171700
7B131300
8A121200
8B131300
9A181800
9B181800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1A2094747,3594747,3500,00
1B21152972,81152972,8100,00
2A20163181,55163181,5500,00
2B20113256,60113256,6000,00
3A2088244,1088244,1000,00
3B20111655,80111655,8000,00
4A1877745,7177745,7100,00
4B18118565,83118565,8300,00
5A18132773,72132773,7200,00
5B18150383,50150383,5000,00
6A24190679,42190679,4200,00
7A17158493,18157992,8850,29
7B1393371,7793371,7700,00
8A12101084,17101084,1700,00
8B1397274,7797274,7700,00
9A18159688,67159688,6700,00
9B18146381,28146381,2800,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
9. roč.   
Monitor SJL3667 
Monitor MAT3664,7 
    
5. roč.   
Monitor SJL3567,3 
Monitor MAT3573,7 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222122217
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka2411
Bežných tried1526714
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu1730815

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

1 pedag. zamestnankyňa poberá rod. príspevok.

Dodávateľsky nám funkciu - Požiarny technik a technik BOZP vykonáva 1 externý, odborne osvedčený technik.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP217217
DPP2 2 
Znížený úväzok3535
ZPS    
Na dohodu1 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12324
vychovávateľov 22
asistentov učiteľa2 2
    
spolu32528

Predmety vyučované nekvalifikovane

V šk. roku 2017/2018 sme v našej škole učili nekvalifikovane alebo neodborne tieto predmety:

Slovenský jazyk 8 hod. na I. stupni

Matematika 4 hod. na I. stupni

Telesná výchova 8 hod. na I. a II stupni

Prírodoveda 2 hod. na I. stupni

Výtvarná výchova 1 hod. na I. stupni

Pracovné vyučovanie 1 hod. na I. stupni

Chémia 10 hod. na II. stupni

Občianska náuka 7 hod. na II. stupni

Anglický jazyk 6 hod. na II. stupni

Dejepis 5 hod. na II. stupni

Biológia 4 hod. na II. stupni

Informatika 2 hod. na II. stupni

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky súťaží - školský rok 2017/2018

R. Romaňáková - 3. miesto Slávik Slovenska

T. Ilko - 2. miesto Matematická olympiáda OK

M. Jaroš - 3. miesto Matematická olympiáda OK

V. Mrzenová - 1. miesto Matematická olympiáda OK

B. Macáková - 2. miesto Matematická olympiáda OK

K. Kabáčová - 1. miesto Matematická olympiáda OK

K. Kormaňáková - 2. miesto Geografická olympiáda

B. Knapová - Vesmír Očami detí - výtvarná práca - postup

A. F. Krššák - 1. miesto Matematická olympiáda OK, 1. miesto Pytagoriáda OK

E. Belvončíková - 2. miesto Matematická olympiáda OK

Ž. Kováčová - 2. miesto Matematická olympiáda OK

M. B. Ujmiak - 2. miesto Matematická olympiáda OK

M. Planieta - 2. miesto Pytagoriáda OK, Výtvarná súťaž - postup

N. Drndášová - 1. miesto Hviezdoslavov Kubín OK, 1. miesto Hviezdoslavova Kubín KK

L. Rusnák, S. Orčík, D. Gregorec - 3. miesto Streľba

S. Orčík - 2. miesto Streľba

S. Orčík, E. Kozák, D. Tmáková, J. Hrbíková - Mladý záchranár

Marek Košarišťan, D. Tmáková - výtvarná súťaž - postup

Aktivity a prezentácia na verejnosti

ZŠ Š. Šmálika má v rámci okresu Tvrdošín už vybudované dobré a akceptovateľné miesto. Naša škola je organizátorom rôznych súťaží v rámci okresu: Hviezdoslavov Kubín, Matematická olympiáda, Športové súťaže - futbal. Dobrou organizáciou reprezentujeme našu školu, ktorá tak získava svoj dobrý kredit. V rámci školy sme organizovali rôzne súťaže pre žiakov, ktoré boli zverejnené aj v miestnej a regionálnej tlači Naša Orava, Tvrdošín. Zo súťaží, ktoré sme vyhlásili pre žiakov spomeniem: Deň zeme, Pomôž prírode. Škola je zapojená do projektu ERASMUS+, v ktorom aktívne plnila úlohy vyplývajúce z projektu.

Vždy v predvianočnom čase usporadúvame pre občanov mesta program „Dobrá zvesť“, kde sa naši žiaci predstavia s folklórnym a duchovným programom. Program je spojený s vianočnými trhmi, kde žiaci prezentujú aj svoje výrobky, ktoré pripravili s rodičmi alebo učiteľmi. Pravidelne v októbri navštevujeme starých spoluobčanov v Domove dôchodcov.

Pre našich žiakov ale aj rodičov pripravujeme rôzne besedy a aktivity:

Deň ľudovej rozprávky - čítanie ľudových rozprávok. Učitelia a žiaci, ktorí majú kroj prichádzali do školy v tomto ľudovom odeve.

Noc s Andersenom - čítanie a rôzna prezentácia svetových rozprávok počas nocovania v škole, nočná hra v meste. Táto aktivita prebehla v spolupráci s Mestkskou knižnicou v Tvrdošíne.

Pre zamestnancov sme organizovali duchovné cvičenie.

Duchovné obnovy sa konali aj pre žiakov podľa jednotlivých ročníkov

Pre našich žiakov sme zabezpečili aj účasť na divadelných predstaveniach v Žiline a Bratislave. Zúčastnili sme sa aj divadla v anglickom jazyku. Vyučovanie anglického jazyka sme podporili aj tým, že sme organizovali pre žiakov, ktorí mali záujem, tzv. Anglické týždne, kedy sa žiaci učili 30 hodín angličtinu počas jedného týždňa.

V rámci aktivít sme začali spolupracovať so školou v Zakopanom v Poľsku. Školu v Poľsku sme navštívili v júnových dňoch. Táto spolupráca bola určená pre žiakov 4.-5. ročníka.

Zúčastnili sme sa volejbalového turnaja cirkevných škôl, kde sme obsadili 2. miesto.

Škola je školiacim strediskom pre projekt e-Twinning. Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Nižnej a žiaci 3. a 4. ročníka plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V šk. roku 2017/2018 sa škola zapojila do týchto projektov:

Dlhodobý projekt:

Infovek - zameranie na IKT

e-Twinning - spolupráca s partnerskými školami v oblasti IKT (ČR) 2. miesto v národnej súťaži

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania."

"Aktivizujúce metódy vo výchove."

"Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňvania sociálno-patologických javov v školskom prostredí."

"Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety."

"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva."

Erasmus+ Získali sme dotáciu na mobility učiteľov v zahraničí, kde naši učitelia a žiaci absolvujú rôzne kurzy a tie sa budú implementovať v našom ŠkVP.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 18.3. 21.3. 2014 a 24.3. 2014

Druh inšpekcie: Komplexná inšpekcia

Závery:

Škola mala vypracovaný ŠkVP s názvom "Vzdelaním ku kresťanským hodnotám", ktorého úroveň vypracovania umožňovala realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a jeho štruktúra zodpovedala požiadavkám školského zákona. Jasne definované ciele školy boli reálne s orientáciou na rozvoj komunikačných schopností žiakov, digitálnych zučností, aktivity a tvorivosti žiakov, na podporu ich zdravia, fyzickej zdatnosti a na prehlobavie duchovných a mravných hodnôt. UP školy pre ISCED 1 a ISCED 2 akceptovali rámcový UP štátneho vzdelávacieho programu. UO vyučovacích predmetov pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie boli rozpracované v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom. Reálizácia prierezových tém bola v ŠkVP a UO rozpracovaná. Pedagogická dokumentácia, vrátane rozhodnutí riaditeľa školy, bola vedená prehľadne, v úslade splatnými právnymi predpismi. Vypracované interné predpisy boli aktuálne a podporovali celkové riadenie školy. Škola mala vypracovaný vnútorný systém hodnotenia aklasifikácie žiakov, ktorého dodržiavanie vedenie školy kontrolvoalo. Výsledky analýzy kontroly neboli dokladované v zápisniciach. Účasť žiakov na rôznych olympiádach a súťažiach, podpora spoločenských, kultúrnych a športových aktivít a prezentácia školy na verejnosti podporovala všestranný rozvoj žiakov a vytvorenie pozitívneho imidžu školy. Škola poskytovala príjemné a motivujúce prostredie, klíma školy bola otvorená. Poradenské služby žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom boli zabezpečené. Prostredníctvom rozmanitej záujmovej činnosti vytvárala škola podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb žiakov.

Vedúci zamestnanci školy spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie. Ročný plán kontinuálneho vzdelávania vychádzal z cieľov a potrieb školy a dokladoval podporu odborného rastu pedagogických zamestnancov formou externého vzdelávania. Zápisnice zo zasadnutí metodických orgánov dokumentovali realizáciu interného vzdelávania pre učiteľov. Vnútorné a vonkajšie priestory školy umožňovali realizovať ŠkVP, boli využívané aj v mimovyučovacom čase. Škola bola vybavená dostatočným počtom učebníc a učebných pomôcok. Vybavenie dodaktickou technikou bolo postačujúce, podmienky na jej využitie vo výchovno-vzdelávacom procese neboli na niektorých hospitovaných hodinách vytvorené. Škola má vydaný školský poriadok v súlade s požiadavkami školského zákona. V škole pracovala koordinátorku prevencie, ktorá v spolupráci s vedením školy, učiteľmi a zákonnými zástupcami žiakov realizovala ochranu pred sociálno-patologickými javmi a riešenie ich príznakov prostredníctvom systémových preventívnych aktivít. Žiacka školská rada nebola ustanovená. Organizácia vyučovania bola v súlade s vyhláškou o základnej škole.

K silným stránkam výchovno-vyučovacieho procesu patrila priaznivá atmosféra vyučovacích hodín, zrozumiteľné sprístupňovanie poznatkov s dôrazom na pochopenie, zapamätanie a aplikáciu učiva, rozvoj komunikačných kompetencií a pracovných návykov a zručností žiakov.Na väčšine hodín podporili učitelia názornosť vyučovania využívaním učebných pomôcok. Žiakov hodnotili najčastejšie motivujúcou verbálnou pochvlaou. Žiaci väčšinou prejavovali záujem o učenie, riešili úlohy na porozumenie a zapamätanie, aplikovali prakticky nové vedomosti, prevažne aktívne sa vyjadrovali.

Zlepšenie si vyžaduje diferencovanie úloh vzhľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a potreby žiakov, využívanie didaktickej techniky, uplatňovanie klasifikácie na hodnotenie žiakov ako aj rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností žiakov, aplikácia kooperatívneho vyučovania a využívania IKT vo vyučovaní vo vzťahu k rozvoju digitálnych zručností žiakov i učiteľmi na podporu názornosti vyučovania.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Budova školy bola postavená v 40. rokoch minulého storočia. Od vzniku cirkevnej školy (1992) sa snažíme o budovu starať podľa svojich možností finančných a personálnych. Normatívne financovanie nám neumožňuje ušetriť toľko prostriedkov, aby sme zo štátneho rozpočtu daného na školu mohli robiť veľké opravy alebo prestavby. Preto vykonávame v škole len menšiu údržbu aby sme zabezpečili hygienické a bezpečnostné podmienky v rámci platnej legislatívy. V roku 2015 sme zrekonštruovali a obnovili chodbu pri triedach 1. a 2. ročníka, vytvorili malý skladový priestor a postavili nový prístrešok pri zadnom vchode do budovy školy. Na ďalšiu výmenu okien sme nedostali finančné prostriedky od zriaďovateľa. Vykonali sme aj malú úpravu WC pre učiteľov. Na dvoch chodbách sme zrealizovali úplnú rekonštrukciu WC. Opravili sme podlahu v telocvični a zakúpili nové svietidlá. V priestoroch pred telocvičňou sme opravili sociálne zariadenia za pomoci sponzorov.

Máme 17 tried, ktoré sú vo vyhovujúcich podmienkach. Ďalej využívame 2 menšie triedy ako triedy na delenie pri jazykovom vyučovaní, 1 multifunkčnú, 1 odbornú učebňu a dielne. V škole máme 1 počítačovú učebňu s internetom.

Škola má jedáleň s kapacitou 75 miest, vlastnú kuchyňu, kde sa počas prázdnin v r. 2009 vykonala rekonštrukcia a nákup nových zariadení.

Činnosť ŠKD - 2 oddelenia - prevádzkujeme v priestoroch tried 1. ročníka. Osobitné priestory pre ŠKD nemáme.

V škole využívame aj telocvičňu menších rozmerov, ktorá slúži na vyučovanie TV.

Kabinetné zbierky sa snažíme dopĺňať podľa finančných prostriedkov a podľa súrnych potrieb školy.

V rámci údržby budovy vykonávame revízie, ktoré predpisuje legislatíva v oblasti BOZP a PO.

Naše finančné možnosti nepostačujú na kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktoré nesĺňajú estetické a hygienické parametre súčasnej doby, preto sme žiadali o posúdenie znalca, ktorý konštatoval havarijný stav sociálnych zariadení. Pri kontrole zamestnancov RÚVZ v Dolnom Kubíne v našej škole, bol konštatovaný podobný výsledok. Prostredníctvom zriaďovateľa sme dali žiadosť na riešenie havarijnej situácie. V čase letných prázdnin sme uskutočnili rekonštrukciu sociálnych zariadení v priestoroch pri triedach 1. ročníka. Vymenili sme 26 okien v zadnej časti budovy školy. V jarných mesiacoch sme uskutočnili aj maľovanie strechy telocvične.

V škole je potrebné meniť celý odpadový systém.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Komentár k správe o hospodárení ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne za rok 2017

1. Základné informácie o škole

Základná škola Š. Šmálika mala v školskom roku 2016/2017 celkom 311 žiakov, z toho 19 integrovaných. V školskom roku 2017/2018 bol celkový počet žiakov 308, z toho 15 integrovaných. Celkový počet tried na škole je 17, teda priemerný počet žiakov na jednu triedu je 18 žiakov.

Počet zamestnancov školy vo fyzických osobách bol 31, z toho 24 pedagogických a 7 nepedagogických. Prepočítaný počet zamestnancov sme evidovali 27,9, z čoho 21,4 pedagogických a 6,5 nepedagogických zamestnancov. Celkom 21 učiteľov pracovalo na plný úväzok a 3 na kratší úväzok. Z uvedeného vyplýva, že na jedného pedagóga pripadá v priemere 13 žiakov.

Priemerná hrubá mesačná mzda jedného pedagogického zamestnanca bola 1 245,60 €. V kategórii nepedagogických zamestnancov bola priemerná hrubá mesačná mzda 608 €. Priemerný vek pedagogických zamestnancov bol 45 rokov.

2. Dôležité skutočnosti, ktoré ovplyvnili výsledok hospodárenia za rok 2017

Finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a výpočtovej techniky sme využívali iba z projektov.

3. Všeobecné vyhodnotenie hospodárenia za rok 2017

Normatívne prostriedky na rok 2017 boli zriaďovateľom poskytnuté vo výške:

538 000,00 €

Nenormatívne prostriedky na rok 2017 boli zriaďovateľom poskytnutné v nasledujúcej štruktúre a výške v euro:

Účel poskytnutých fin. prostriedkov Výška poskytnutých fin. prostriedkov Čerpanie k 31.12.2017 Vratka Poznámka

odchodné 1 747 1 747

dopravné 14 086 13 934,30 151,70

čerpané do 31.3.2018

vzdelávacie poukazy 8 928 8 928

pre žiakov zo SZP 87 87

učebnice 152 151,80 0,20 13.07.2017

lyžiarsky kurz 3 900 3 212,06 687,94 23.2.2018

škola v prírode 3 600 0 3 600 21.6.2017

SPOLU 570 500 566 211,86 4 288,14

zostatok dopravné z minulého roka 205,70 €

nevyplatené dopravné -151,70 €

príspevky 2% z daní 1 952,90 €

ostatné výnosy (za kúrenie a vodu ZUŠ, dobropis Allianz) 1 788,86 €

Hospodárenie v ZŠ:

Výnosy spolu: 570 007,62 €

Náklady spolu: 570 007,62 €

Hospodársky výsledok 0,00 €

Rozpis nákladov:

Ø osobné náklady tvorili z celkového rozpočtu 89 %, pričom :

ü mzdy tvorili 65 %

ü zákonné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne 22 %

ü ostatné (tvorba soc. fondu, náhrada príjmov pri PN, stravné) 2%

Ø prevádzkové náklady tvorili z celkového rozpočtu 11 %, pričom :

ü materiálové náklady /čistiace prostriedky, kancelárske potreby, časopisy, materiál na údržbu, ochranné pomôcky a i./ tvorili 1 %

ü náklady na energie /elektrina, voda, plyn/ tvorili 2,4 %

ü opravy WC 3,6 %

ü služby /telefóny, revízie, poplatky banke a pošte, školenia/ tvorili 1,5 %

ü cestovné, úradné poplatky 0,1%

ü dopravné žiakov 2,4 %

Rozpis výnosov:

Príspevky, ktoré sme získali venovaním 2% z daní fyzických a právnických osôb, sme použili na nákup propagačných materiálov k 25. výročiu školy, na nákup náhradných dielov do kancelárskej techniky a na zaplatenie maliarskych prác. Do roka 2018 presúvame nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 912,48€, ktoré hodláme použiť obdobne.

Ostatnými výnosmi, ktoré sme vytvorili prefakturáciou za vodu a kúrenie Základnej umeleckej školy v Tvrdošíne, sme si kompenzovali vlastné náklady.

Vízia do roka 2018:

Do roka 2018 presúvame nevyplatený príspevok na dopravné vo výške 151,70€, ktorý vyplatíme najneskôr do 31.3.2018.

Naďalej trvá potreba výmeny okien 1/3 budovy, ktorými je najväčší únik tepla, rekonštrukcia 4 WC, kanalizácie a vodovodu, výmena podlahových krytín v 5 triedach. V spolupráci s Diecéznym školským úradom situáciu riešime.

4. Hospodársky výsledok za rok 2017

Hospodársky výsledok za rok 2017 je 0 €.

5. Školské zariadenia

V budove školy prevádzkujeme ŠKD a Školskú jedáleň, ktoré sú financované z podielových daní mesta Tvrdošín. Financovanie školskej jedálne a školského klubu detí bolo v zmysle VZN č. 3/2016 z podielových daní mesta Tvrdošín nasledovné:

na prevádzku ŠKD 34.743 €

na prevádzku ŠJ 39.125 €

SPOLU FIN. PROSTRIEDKY 73.868 €

ŠKD mal dve oddelenia. Počet detí navštevujúcich ŠKD sa menil, v priemere ich bolo 58. Zamestnané tu máme 2 pracovníčky, z ktorých jedna je na skrátený úväzok, teda prepočítaný počet zamestnankýň je 1,5. Priemerná hrubá mesačná mzda bola 843 €. V ŠKD sme mali aj príjmy z poplatkov od rodičov, ktorý bol určený sumou 10 € mesačne na žiaka. Celkovo tieto príjmy činili 5 870 €.

Hospodárenie v ŠKD:

Výnosy spolu: 40 613,00 €

Náklady spolu: 40 613,00 €

Hospodársky výsledok 0,00 €

V školskej jedálni sme mali zamestnané 4 pracovníčky na celý úväzok (1 vedúca ŠJ a 3 kuchárky) a 1 silu na polovičný úväzok. Ich prepočítaný počet bol 4,5 pracovníčok. V roku 2017 vydali 43 073 obedov, t.j. 215 obedov denne. Priemerná hrubá mesačná mzda činila 684 €. Chod školskej jedálne sme zabezpečovali aj z iných zdrojov ako len z dotácií mesta, nakoľko tie samotné by nepostačovali. Tržby za obedy činili 45 049,79 €, iné príjmy (réžia stravníkov) činila 22 083,23 €.

Hospodárenie v ŠJ:

Výnosy spolu: 106 258,02 €

Náklady spolu: 106 258,02 €

Hospodársky výsledok 0,00 €

6. Hospodárenie - rekapitulácia

Hospodárenie v ZŠ, ŠKD a ŠJ:

Výnosy spolu: 716 878,64 €

Náklady spolu: 716 878,64 €

Hospodársky výsledok 0,00 €

7. Stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov ŠR v roku 2017

Zostatky na účtoch k 31.12.2017:

zostatok na bežnom účte 60 592,49 €

zostatok na účte ŠJ 19 882,46 €

zostatok na účte pre soc. odkázaných 34,30 €

zostatok pokladne 0,00 €

ceniny (známky) 17,60 €

sociálny fond 3 712,79 €

Stav záväzkov k 31.12.2017 vykazujeme vo výške 68 288,35 €.

Inventarizácia majetku bola v organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa č.1/2017 zo dňa 01.12.2017 k 31.12.2017. Stav majetku je uvedený v Prílohe „Prehľad o stave a pohybe majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu za rok 2017“.

Vypracovala: Ing. Kmeňová Veronika

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavný cieľ - pokytnúť základné vzdelanie pre vašich žiakov v každej oblasti sa nám darí plniť o čom svedčia dobré výsledky v tomto šk. roku. Nie dostatočným tempom sa nám darí inovovať formy a metódy vyučovania. Ciele, ktoré škola prijala sa nám postupne darí napĺňať v rámci kvalifikovanosti a odbornosti, v rámci budovania IKT. Naši žiaci sa aktívne zapájajú do všetkých súťaží a olympiád a v mnohých prípadoch veľmi úspešne. Tým napĺňame aj náš cieľ neupustiť od aktívnej činnosti na súťažiach.

Cieľom našej školy bolo a je podporovať učiteľov v ďalšom vzdelávaní, čo sme v tomto roku splnili veľmi dobre. V oblasti prevencie postupujeme podľa plánov. Spolupracujeme s CPPPaP v Trstenej a Tvrdošíne. Lepšiu spoluprácu by sme chceli nadviazať s rodičmi pri riešení problémov.

Nepodarilo sa nám získať jedného kaplána ma duchovné formovanie spoločenstva školy.

Veľmi zložité je získať prostriedky na ŠJ a ŠKD, taktiež na kapitálové výdavky či na opravy.

Čiastočné ciele v oblasti personálnej a zámerov školy postupne napĺňame.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránkySlabé stránkyPríležitostiRiziká
Stabilizovaný kolektívOdborné vyučovanieVytvorenie vlastných vzdelávacích programovPokles populácie
Dobrá poloha školyInovačné metódy vyučovaniaŠiršia ponuka voliteľných predmetovZvyšovanie výdavkov na prevádzku
Dobré zapojenie do projektov Záujem rodičov o dianie v školeVyužitie IKT vo vyučovacom proceseŽiadne investičné prostriedky
Účasť na súťažiach žiakovPriestory šatníVyužitie knižnícZmeny legislatívy - financovanie
Záujmová činnosťPriestory ŠKDOkolie školy - úpravy na vonkajšie využitieNemožno ohodnotiť dobré výsledky
Vybudovanie knižnícStav budovy - okná  
Kultúrne a športové podujatia   
Spolupráca s ostatnými školami a inštitúciami   
Uplatnenie žiakov na SŠ   

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vyučovanie v našej škole prebiehalo v 17 triedach.

Pri tvorbe rozvrhu sme zachovali základné požiadavky na náročnosť jednotlivých predmetov. Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť telocvičňu pre všetky triedy bol rozvrh podriadený tejto podmienke. Ďalšie hľadisko pri tvorbe rozvrhu bolo zameranie na jazyky. Pretože cudzí jazyk vyučovali naraz 3 vyučujúce - táto podmienka tiež ovplyvnila rozvrh.

Prestávky sme zachovali 10 - minútové s jednou 15-minútovou prestávkou po druhej hodine a jednou 15-minútovou po 6. hodine. Na obed odchádzali žiaci po skončení rozvrhu v jednotlivých dňoch a žiaci, ktorí mali 7. vyučovaciu hodinu išli na obed počas predĺženej prestávky po 6. hodine.

Vyučujúci postupovali podľa vyhlášky o základnej škole, podľa ktorej v stredu nedávali domáce úlohy na nasledujúci deň.

Tvorba rozvrhu sa uskutočnila podľa učebných plánov, kde sme zachovali počet hodín pre jednotlivé ročníky a dbali sme, aby tento počet, vrátane disponobilných predmetov, nepresiahol stanovený počet.

Vyučovanie v našej škole začína 7,45 hod.

Obed sa vydáva v čase od 11,25 - 13,30 hod.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 1.A20 Mgr. Andrea Kompanová
Anglický jazyk 1.B21 Mgr. Andrea Kabáčová
Anglický jazyk 3. roč.10 Mgr. Anna Mrzenová
Badminton25 Mgr. Veronika Lofajová
British Culture18 PaedDr. Dagmar Kormaňáková
Budem umelec 14 Mgr. Barbora Magdiaková
Cvičenia z matematiky 9.roč.20 Mgr. Renáta Kubíková
Divadielko 16 Mgr. Magdaléna Kecerová
eTwinning 20 Mgr. Ivana Šoltésová
Geo Anglický jazyk 12 PaedDr. Dagmar Kormaňáková
Hravá matematika15 Mgr. Gabriela Poláčiková
Malý kuchárik21 PaedDr. Angelika Strnádelová
Matematicko prírodný 11 Ing. Jana Ujmiaková
Šikovné rúčky 22 PaedDr. Katarína Masláková
Šikovníček 23 Vlasta Vestenická
Športovo turistický 14 Anna Bavlnová
Športový 17 Mária Gužiniaková
Technický šikula 11 Mgr. Beáta Marasová
Turistický15 Mgr. Anna Mrzenová
Vybíjaná23 Mgr. Ivana Šoltésová
Výtvarný17 PaedDr. Alena Lenčuchová
Zahrajme si divadlo17 Mgr. Gabriela Poláčiková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pri našej škole vznikla rodičovská rada, zložená z aktívnych rodičov, ktorí chcú pre školu získať finančné prostriedky, ale sú ochotní aj pomôcť pri rôznych akciách.

V minulom šk. roku, tak ako aj predtým, sme v spolupráci s rodičovskou radou vstúpili do rôznych projektov, kde sme v rámci spolufinancovania použili prostriedky, ktoré rodičia získali z rôznych aktivít a hlavne z rodičovského príspevku, s ktorým hospodária. S ich pomocou sme spolufinancovali projekt budovania dielní a opravy telocvične. Z príspevkov rodičovskej rady sa uhradili aj členské príspevky na matematické súťaže, na plavecký výcvik, na zakúpenie kníh do knižníc na odmeny pre žiakov a iné, podľa potreby školy.

So zástupcami rodičov sme sa stretávali pravidelne 1x za mesiac, kde sme riešili rôzne záležitosti týkajúce sa školy.

Viac chceme spolupracovať aj s ostatnými rodičmi, nielen s členmi rodičovskej rady. V minulých rokoch sa nám to nedarilo podľa našich predstáv. Rodičia prichádzali len v prípade riešenia výchovných problémov a pri zvolaných triednych stretnutiach aj to len v malom počte.

Našim cieľom je získať rodičov pre spoluprácu napr. pri údržbe budovy, tried, organizovania mimoškolských akcií.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola dobre spolupracovala aj so školami v meste i v rámci okresu. Podobne sme veľmi úzko a dobre spolupracovali s Farským úradom v Tvrdošíne.

Pri plaveckom výcviku, pri úprave okolia školy spolupracujeme na dobrej úrovni aj s MÚ v Tvrdošíne.

V rámci rôznych projektov máme dobrú spoluprácu s PZ SR a Hasičským zborom, ktorí sídlia v našom meste.

Záver

Vypracoval: Mgr. Šoltés Dušan

V Tvrdošíne, 28. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 1.10. 2018

Vyjadrenie rady školy

1. októbra 2018 bola správa prerokovaná s Radou školy. Rada školy vyjadrila spokojnosť s priebehom školského roka 2017/2018.

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zs@zssmaliktv.edu.sk
   • Kancelária školy 043/5322330 Školská jedáleň 043/5322059 Mobil 0911918072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Mikuláš a šikovníci
  • Predmikulášska atmoška v ŠKD
  • Deň otvorených dverí a exkurzia v OFZ Široká
  • Posledný novembrový piatoček v ŠKD
  • Technická olympiáda
  • "Hokus pokus" v ŠKD
  • Púť k bl. Anke Kolesárovej...
  • Zdravé a tvorivé popoludnie v ŠKD...
  • Opäť príjemné popoludnie v ŠKD
  • Návšteva u sestričiek
  • Záchranárik 112
  • ŠKD trochu ináč