• ( Návrh na schválenie )

      

     Smernica č. 1/2019 o stravovaní v Školskej jedálni pri

     Základnej škole Štefana Šmálika v Tvrdošíne

      

     Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania žiakov v Školskej jedálni pri Základnej škole Štefana Šmálika v Tvrdošíne v zmysle zákona č. 544/ 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1.9. 2019.

      

     Č l á n o k 1

     Úvodné ustanovenia

      

     Novelou zákona č. 544/ 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v § 4 ods.6 od 1.9.2018 sa poskytuje dotácia na stravu žiakovi v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastní vyučovania a odoberie obed.

     Dotácia je určená na nákup potravín, prípadne na pokrytie časti prevádzkových nákladov.

      

     Č l á n o k  2

     Podmienky poskytnutia dotácie

       1.      Žiak je na všetkých vyučovacích hodinách v škole. Obed mu patrí a bude vydaný.

       

       2.      Žiak je iba na niektorých vyučovacích hodinách. Obed mu patrí a bude vydaný ak:

     a)      žiak je v škole iba na niektorých hodinách, potom odíde z objektívnych príčin napr. po 1.,2....alebo 5. hodine. Ak sa neodhlási do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa, obed mu bude vydaný.

     b)      žiak  najprv chýba, potom príde aspoň na 1 vyučovaciu hodinu. Ak sa neodhlási do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa, obed mu bude vydaný.

     c)      žiak je na súťaži. Ak sa neodhlási do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa, obed mu bude vydaný.

      

       3.      Žiak, ktorý sa nezúčastní ani na jednej vyučovacej hodine, nemá nárok na dotáciu na obed.

     Ak sa neodhlási do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa, obed (aj keď ho neprevezme) bude uhradený zo zálohovej platby.

      

       4.      Žiakovi, ktorý je odkázaný zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie   na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného odborným lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod., školská jedáleň nezabezpečuje diétnu stravu.

     a)      Dotáciu na stravu za podmienok v bodoch 1 až 3 v sume 1,20 € vyplatí rodičovi takéhoto žiaka priamo škola na účet rodiča v banke, (počet dní na vyučovaní x 1,20 €).

     b)      Zákonný zástupca žiaka, ktorého zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, vyplní žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu a k žiadosti doloží potvrdenie od odborného lekára. (príloha č.3)

      

     5.      Zákonný zástupca prihlási žiaka na odber stravy podaním prihlášky. (príloha č.1)

      

     6.      Zákonný zástupca, ktorý nesúhlasí, aby sa žiak stravoval v školskej jedálni z dôvodu nezáujmu, vyplní odhlášku z odberu stravy. (príloha č.2)

      

     Č l á n o k  3

     Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie žiaka

      

       1.      Žiak, ktorý nie je v škole ani na jednej vyučovacej hodine, nemá nárok na dotáciu na obed!!!!!!

      

      2.      Zákonný zástupca žiaka, ktorý nejde do školy, je povinný odhlásiť ho z obedu do 14.00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa.

     V opačnom prípade je povinný obed si vyzdvihnúť a celá výška ceny obeda (1,20€) bude uhradená zo zálohovej platby.

     V prípade náhleho ochorenia žiaka alebo inej nepredvídanej udalosti (je možnosť žiaka odhlásiť ešte ráno do 7,30 na tel. čísle 5322059) a už nemožnosti odhlásiť z obeda, zákonný zástupca odoberie obed  iba v 1. deň choroby. Celá výška ceny obeda bude uhradená zo zálohovej platby. Na ďalšie dni je potrebné žiaka odhlásiť.

      

       3.      Spôsob úhrady neodhlásených obedov je definovaný v článku 4.

      

       4.      Počas pobytu žiaka v škole v prírode a na lyžiarskom výcviku je žiak odhlásený z odberu obeda. Dotácia sa neposkytuje.

      

       5.      Odhlasovanie z odberu stravy sa uskutočňuje cez webovú stránku školy –www.zssmalika.edupage.org – školská jedáleň – jedálny lístok – odhlásiť sa, alebo cez aplikáciu v OS Android – Edu Page - jedálny lístok - odhlásiť sa - na každý potrebný deň.

      

      

     Č l á n o k  4

     Zálohová platba za neodhlásené obedy - kaucia

      

     Nárok na dotáciu na obed má žiak len vtedy, keď sa zúčastní vyučovania.

       1.      Ak žiak nie je prítomný na celom vyučovaní, a nie je ani odhlásený z obeda, tento obed si príde vybrať a bude mu vydaný na tanieri a celá výška ceny obeda bude uhradená zo zálohovej platby v plnej výške.

      

       2.      V tom prípade bude obed uhradený v plnej výške zo zálohovej platby za včas neodhlásené obedy – kaucie, ktorú rodič uhradí do 25.8. príslušného kalendárneho roka vo výške 20,- €. 

     Bez uhradenia kaucie nie je možné akceptovať prihlášku na odber stravy.

      

       3.      V prípade vyčerpania zálohovej platby za neodhlásené obedy, vedúca školskej jedálne upozorní zákonného zástupcu na úhradu ďalšej zálohy.

      

       4.      Zálohovú platbu treba uhradiť na bankový účet školskej jedálne vedený vo VÚB, č. účtu  SK15 0200 0000 3500 1243 4332

     Ø  Do poznámky napísať: meno, priezvisko žiaka, trieda – zálohová platba

     (Napr.: Jozef Novák,6A – zálohová platba)

      

     Č l á n o k  5

     Výdaj stravy

      

       1.      Výdaj obedov sa realizuje v čase od 11.10 hod. do 13.45 hod. podľa rozpisu na nástenke pri jedálni.

      

     Č l á n o k  6

     Platby

      

       1.      Podľa § 4 ods.6 zákona č. 544/ 2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1.9.2018 sa poskytuje dotácia na nákup potravín, prípadne na pokrytie časti prevádzkových nákladov v sume 1,20 € iba za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastní vyučovania.

     Paušálne - režijné náklady - pokrytie časti prevádzkových nákladov na prípravu obeda v hodnote 4€,  dopláca rodič.

      

       2.      Od 1.9. 2019  je výška paušálnych - režijných nákladov 4€ na jeden mesiac.

      

       3.      Platbu za režijné náklady treba uskutočniť bankovým prevodom na účet školskej jedálne, ktorý je vedený vo VÚB, č. účtu:  SK15 0200 0000 3500 1243 4332

     Ø  Do poznámky napísať: meno a priezvisko žiaka, trieda - réžia

     (Napr.: Jozef Novák, 6A - réžia)

      

       4.      Platby za režijné náklady musia byť uhradené do 25. dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac. V prípade, že ku koncu mesiaca nebude mať stravník platbu evidovanú na svojom konte, stravu na nasledujúci mesiac nebude mať povolenú.

      

       5.      Platbu za režijné náklady je potrebné  uhradiť  trvalým príkazom v banke za každý mesiac paušálne vo výške 4,- € buď:

     a) 1x ročne do 25. augusta na celý školský rok, t. j. 4,- € x 10 mesiacov = 40,- €

     b) alebo 2x ročne do 25. augusta a do 25. januára po 5 mesiacov = po 20,-€.

      

       6.      Po úhrade je stravník prihlásený na obed.

      

       7.     Zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý je odkázaný zo zdravotných dôvodov na diétne stravovanie, dotáciu na stravu na základe žiadosti v sume 1,20 € za obed za podmienok v článku 2, vyplatí škola poukázaním na účet v banke (počet dní na vyučovaní x 1,20 €).

      

     Č l á n o k  7

     Výška stravného

      

       1.      Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými pásmami na nákup potravín spolu s čiastočnou úhradou režijných nákladov zákonným zástupcom pre jednotlivé kategórie stravníkov stanovenou platnou legislatívou.

      

     Č l á n o k  8

     Preplatky

      

       1.      Na konci školského roka sa preplatky prevedú na nasledujúci školský rok.

      

       2.      Žiakom, ktorí končia vzdelávanie, sa preplatok vráti v mesiacoch júl - august príslušného roka.

      

       3.      Číslo účtu so súhlasom dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude počas vedenia stravníka chránené.

      

     Č l á n o k  10

     Stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov

      

       1.      Odhlasovanie z obeda je do 14.00 hodiny predchádzajúceho dňa, prípadne telefónom vedúcej jedálne. Odhlasovanie z odberu stravy sa uskutočňuje cez webovú stránku školy – jedáleň – jedálny lístok – odhlásiť sa – na každý potrebný deň.

      

       2.      Zálohová platba stravného sa uskutočňuje do 25. dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac bankovým prevodom.

      

       3.      Prechodom platby je stravník automaticky prihlásený na nasledujúci mesiac.

      

       4.      Platí Článok 8 a 9,

     Č l á n o k  11

     Všeobecné ustanovenia

      

     1.      Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnený riaditeľ ZŠ Štefana Šmálika v Tvrdošíne, ekonómka a vedúca školskej jedálne.

      

     2.      So smernicou o stravovaní v ŠJ pri ZŠ Štefana Šmálika v Tvrdošíne sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci a ich zákonní zástupcovia.

      

     Č l á n o k  12

     Účinnosť smernice

      

       1.      Smernica nadobúda účinnosť dňom  01. 09. 2019

      

       

                                                                                                                             Mgr. Dušan Šoltés

                                                                                                                             riaditeľ školy

      

       

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zssmalika@gmail.com
   • Kancelária školy 043/5322330 Mobil 0911 918072 Školská jedáleň 043/5322059
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Vedecká hračka
  • Technický šikula
  • Erasmus+ - Mobilita v Portugalsku
  • Láska víťazí
  • Šikovníci v akcii - Vločky
  • Domáce zvieratka v zime
  • Svetový deň chorých
  • Lyžiarsky výcvik
  • Šikovníci v akcii
  • Malý kuchárik
  • Život v našej "družinke"
  • Víločka nitôčka