• Informácie školskej jedálne

  • Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne zabezpečuje stravu pre deti v MŠ, pre žiakov ZŠ, zamestnancov, cudzích stravníkov – so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

   Školská jedáleň je zapojená do projektu Školský mliečny program s mliekárňou TAMI Kežmarok.

   Platba za stravu sa uhrádza vždy mesiac dopredu, do 15. dňa v mesiaci. V septembri je potrebné zaplatiť dve platby aj na október. Odporúčam rodičom zadať trvalý príkaz v banke na úhradu stravného. Platba tak bude včas uhradená. Platby realizujte trvalým príkazom alebo cez internetbanking.

   Číslo účtu:                             SK15 0200 0000 3500 1243 4332

   Variabilný symbol:               mesiac/rok

   Špecifický symbol:               0308

   Správa pre prijímateľa:      meno, priezvisko a trieda žiaka

   Výška stravných poplatkov:

   ZŠ 1.-4. roč.:             1,15€ na deň / 22€ za mesiac

   ZŠ 5.-9. roč.:              1,23€ na deň / 23€ za mesiac

   zamestnanci:              1,21€ na deň / 23€ za mesiac

   Cudzí stravníci:         2,70€ na deň / 54€ za mesiac

   MŠ:                            2,17€ na deň

    

   Obedy sa vydávajú v čase od 10,30 – 13,30 hod.

   Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa. V tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa musí odhlásiť.

   Odhlasovanie z obedov:

   Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, alebo najneskôr do 8,00 hod. ráno a to:

   • telefonicky na t. č. 043 5322059
   • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ
   • zapísaním sa do zošita, ktorý sa nachádza pri kancelárii vedúcej ŠJ. (tam sa zapíše meno, priezvisko, trieda a deň, na ktorý sa odhlasuje)

   Dozor v školskej jedálni:

   Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

    

   Správanie sa stravníkov v školskej jedálni:

   1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.

   2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.

   3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.

   4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.

   5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov ŠJ a prítomných pedagógov.

   6. Pri stole sa správa kultúrne – nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí taniere, poháre, príbory.

   7. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom ŠJ, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.

   8. Je zakázané vynášať zo ŠJ jedlo a riad.

   9. Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušné miesto.

   10. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.

   11. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

    

  • Kontakty

   • Základná škola Štefana Šmálika
   • zs@zssmaliktv.edu.sk
   • Kancelária školy 043/5322330 Školská jedáleň 043/5322059 Mobil 0911918072
   • Školská 166, 02744, Tvrdošín
   • 17060010
 • Fotogaléria

  • Mikuláš a šikovníci
  • Predmikulášska atmoška v ŠKD
  • Deň otvorených dverí a exkurzia v OFZ Široká
  • Posledný novembrový piatoček v ŠKD
  • Technická olympiáda
  • "Hokus pokus" v ŠKD
  • Púť k bl. Anke Kolesárovej...
  • Zdravé a tvorivé popoludnie v ŠKD...
  • Opäť príjemné popoludnie v ŠKD
  • Návšteva u sestričiek
  • Záchranárik 112
  • ŠKD trochu ináč